Από το Smart Metering στα Smart Grids μέσω Ενεργειακής ΠληροφορικήςΉδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ειδική σύσταση προς τα Κράτη - Μέλη - και ασφαλώς και την Ελλάδα - προσκαλεί τις Εθνικές υπηρεσίες να αρχίσουν να σχεδιάζουν την Εθνική Ενεργειακή Πληροφοριακή Στρατηγική και Σχεδιασμό τους. Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω, παραμένει η ενεργειακή πληροφορία και η ψηφιακή ενεργειακή στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά και να ακολουθηθεί με σταθερά βήματα. Σημεία κλειδιά, αυτή της στρατηγικής, είναι ασφαλώς οι τρόποι μέτρησης της ενεργειακής πληροφορίας (smart metering), η ανάλυσή της και διαχείρισή της (Ενεργειακή Πληροφορική – Energy Information System), καθώς και η μετάβασή της προς στοχευμένες δράσεις και ψηφιακές ενεργειακές υπηρεσίες επιπέδου Smart Grid (Υπηρεσίες Ευφυών Ηλεκτρικών Δικτύων).

Ενεργειακά Πληροφοριακά Συστήματα και Smart Metering

Με τον όρο ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα περιγράφεται ένα πλήρες ΙΤ σύστημα μέτρησης, ανάλυσης και οργάνωσης της ροής της ενέργειας και λοιπών ενεργειακών δεικτών από τα σημεία παραγωγής ή τελικής μέτρησης. Τα στατιστικά ψηφιακά δεδομένα, μέσω διαδικασιών επεξεργασίας, προσφέρουν ένα απλοποιημένο εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο προσομοιώνει το σύστημα ως ροή ηλεκτρονικών ενεργειακών προϊόντων μέσα από IT διαδικασίες (ITILv3 on Energy). Η σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων του συστήματος γίνεται μέσω διαδικτύου και ολοκληρώνεται με την προσθήκη έξυπνων μετρητών στα σημεία κατανάλωσης της ενέργειας, οι οποίοι προσφέρουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου για την κατανάλωση. Αυτή η άμεση ενημέρωση προσφέρει τη δυνατότητα σωστής διαχείρισης της κατανάλωσης κτιρίων και υποδομών.

Smart Grids

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ηλεκτρονικών ενεργειακών προφίλ πελατών. Ο στόχος του ηλεκτρικού δικτύου λοιπόν, είναι φυσικά η σύνδεση όλων των ενεργειακών πελατών, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, με τις πηγές ενέργειας. Για να γίνει αυτό με το βέλτιστο τρόπο χρειάζεται η δημιουργία ενός εξελιγμένου δικτύου με χρήση της σύγχρονης ΙΤ τεχνολογίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση της ενεργειακής ροής.

Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί και οργανωθεί η δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου το οποίο στη βέλτιστη λειτουργία του πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς από ενεργειακές διαταραχές

• Άμεση συμμετοχή των καταναλωτών στη διαχείριση ζήτησης

• Αυξημένη αντοχή σε βλάβες υποδομών και επικοινωνιών

• Πλήρες αυτόνομο σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης

• Δυνατότητα συνεχούς εισαγωγής νέων ψηφιακών υπηρεσιών

Το έξυπνο αυτό δίκτυο (Smart Grid) χρησιμοποιεί μοντέρνα ψηφιακή τεχνολογία και προχωρημένους ΙCT Αλγορίθμους για τον ευφυή έλεγχο της ροής ενέργειας. Σε συνδυασμό με τα συστήματα έξυπνων μετρητών που έχουν περιγραφεί πιο πάνω το δίκτυο εποπτεύει αυτόματα την ενεργειακή κατανάλωση, βάση ΙΤ διαδικασιών Ενεργειακής Πληροφορικής