Ανοιχτή συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίαςΠηγή

openscience.gr


Ο αντιπρόεδρος του ΕΚ, Σταύρος Λαμπρινίδης (Σοσιαλιστές - επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ), συντάκτης της έκθεσης για την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ίντερνετ, θα συζητήσει με τους φίλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβυλίου (ΕΚ) στο Facebook για τη συμφωνία ACTA και τη θέση του Κοινοβουλίου. Το ΕΚ έχει ήδη εκφράσει ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων αλλά και τις ενδεχόμενες πρόνοιες της ACTA για περιορισμό της ελευθερίας πρόσβασης στο ίντερνετ. Η ACTA είναι μια πολυμερής συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Ιαπωνία, που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της πειρατείας πνευματικών δικαιωμάτων στις ταινίες, τη μουσική, το λογισμικό, αλλά ακόμα και τα είδη ένδυσης - οι εταίροι πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι έχουν φτάσει σε συμφωνία, αλλά αυτή πρέπει πρώτα να κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συζητήστε ζωντανά με έναν από τους πρωταγωνιστές της μάχης για την ACTA, στη σελίδα του ΕΚ στο Facebook, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου από τις 12:15 μέχρι τις 12:45 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚ:

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις που αφορούν την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εμπορικά θέματα και η πρόσβαση του σε έγγραφα διαπραγματεύσεων, διασφαλίζονται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας,

  1. θεωρεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν πρέπει να επιβάλει με έμμεσο τρόπο εναρμόνιση του κοινοτικού δικαίου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την ευρεσιτεχνία, ή τα εμπορικά σήματα και ότι θα πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας-
  2. δηλώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει όλα τα έγγραφα ίτο\> αφορούν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις άμεσα διαθέσιμα στο κοινό-
  3. θεωρεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν πρέπει να επιβάλει περιορισμούς στη δέουσα δικαστική διαδικασία ούτε να αποδυναμώνει θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή-
  4. τονίζει ότι η αξιολόγηση των οικονομικών κινδύνων και των κινδύνων καινοτομίας πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που ήδη εφαρμόζονται αστικά μέτρα-
  5. θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν πρέπει να φέρουν ευθύνη για τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών τους σε βαθμό ο οποίος θα συνεπαγόταν προηγούμενη παρακολούθηση ή φυλτράρισμα των δεδομένων αυτών
  6. επισημαίνει ότι κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εξουσιών διασυνοριακού ελέγχου και κατασχέσεων προϊόντων δεν πρέπει να βλάπτει την πρόσβαση σε νόμιμα, οικονομικά προσιτά και ασφαλή φάρμακα σε παγκόσμιο επίπεδο-
  7. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών."