Επενδύοντας στο μέλλον: επιπλέον 50 δισ. ευρώ στις πράσινες τεχνολογίεςΠηγή

ekt.gr


Συντονισμένη δράση καλούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να αναπτυχθούν, μέχρι το 2020, οι απαραίτητες τεχνολογίες για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Στην πρόταση της Επιτροπής με τίτλο "Επενδύοντας στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών", εκτιμάται ότι κατά την επόμενη δεκαετία θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 50 δισ. ευρώ για έρευνα στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας.

Καθώς μιλάμε για τριπλασιασμό, σχεδόν, των ετήσιων επενδύσεων της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας - από 3 σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ -, η πρόταση εξετάζει τη χρήση διάφορων πηγών χρηματοδότησης, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά συντονισμένο τρόπο, έτσι ώστε να υποστηριχτεί περαιτέρω ένας ταχέως αναπτυσσόμενος βιομηχανικός κλάδος και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.

Οι δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές θα πρέπει να συντονιστούν, να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν από κοινού τους πόρους τους, προς μια κοινή κατεύθυνση: μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Όπως επισημαίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα έρευνας J. Potocnik, πρόκειται για ένα βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET), του τεχνολογικού πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος.

Μάλιστα, η Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα το νέο πληροφοριακό σύστημα του σχεδίου SET, το SETIS (Strategic Energy Technologies Information System, http://setis.ec.europa.eu/setis-main). Ο δικτυακός τόπος του SETIS, το οποίο αναπτύσσεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ, στοχεύει στη συλλογή, τεκμηρίωση, ανάλυση και διοχέτευση πληροφοριών σχετικών με τις ενεργειακές τεχνολογίες που ορίζονται από το σχέδιο SET σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός είναι να προσφέρει αδιαμφισβήτητη και διαφανή ενημέρωση, καθώς και μεθοδολογίες, οι οποίες θα υποστηρίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αποτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας.

Παράλληλα, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα, έχει καταρτίσει "χάρτες πορείας" στους οποίους καθορίζονται ζωτικής σημασίας τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παρουσιάζουν ιδιαίτερες προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ σε έξι τομείς: αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικά δίκτυα, βιοενέργεια, σύλληψη και αποθήκευση (διοξειδίου του) άνθρακα και βιώσιμη πυρηνική σχάση.

Σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου για την Ενέργεια Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs, "Οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις απέδειξαν ότι οι σωστές τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τον τρόπο της ζωής μας. Σήμερα, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αντικαταστήσουμε ένα ενεργειακό μοντέλο που στηρίζεται στη ρύπανση και στα δυσεύρετα και επικίνδυνα ορυκτά καύσιμα με ένα καθαρό και βιώσιμο μοντέλο που χαρακτηρίζεται από λιγότερη εξάρτηση. Όλα εξαρτώνται από την επιλογή των σωστών τεχνολογιών".

Οι πρόσθετες δαπάνες θα καλύψουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την επίδειξη και έγκαιρη υιοθέτηση από την αγορά, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων εγκατάστασης. Μια νέα πρωτοβουλία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για 30 πόλεις ("Πρωτοβουλία ευφυών πόλεων") έχει προταθεί ως ένα πρώτο εργαλείο για την μαζική υιοθέτηση των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης από την αγορά, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών δικτύων.

Η Επιτροπή καλεί, όμως, τους συναφείς φορείς να αναλάβουν και περισσότερο ρίσκο. Σύμφωνα πάντα με την πρόταση της ΕΕ, απαιτείται δημόσια στήριξη όταν το επίπεδο της τεχνολογικής αβεβαιότητας και το εμπορικό ρίσκο είναι υψηλό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την συμμετοχή της βιομηχανίας με την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδύσεων από τις τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές σε εταιρείες που θα ηγηθούν της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα της επέμβασης της ΕΤΕ με αύξηση του δανεισμού για την χρηματοδότηση του σχεδίου SET.

"Οι ανάγκες για επενδύσεις προκειμένου να αναπτυχθούν καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να καλυφθούν μόνο μέσω ευρείας ποικιλίας χρηματοδοτικών μέσων. Η Επιτροπή και η ΕΤΕ έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά την χρηματοδότηση προς το σκοπό αυτό. Αλλά πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Προτείνουμε την ενίσχυση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου, την περαιτέρω ενίσχυση των επισφαλών επιχειρηματικών κεφαλαίων και την ανάπτυξη του ταμείου Marguerite και άλλων", δήλωσε ο κ. Joaquin Almunia, ο αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Επίτροπος.