Επενδύσεις ύψους 8,1 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησηςΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την τελική και, μέχρι σήμερα, τη σημαντικότερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την έρευνα, στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7). Συνολικά, 8,1 δισ. ευρώ θα στηρίξουν σχέδια και ιδέες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτηση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων. Η χρηματοδότηση, που είναι ανοιχτή σε οργανώσεις και επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους, αποτελούν τη μερίδα του λέοντος του προτεινόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για την έρευνα ύψους 10,8 δισ. ευρώ για το 2013. Η σχετική ανακοίνωση λαμβάνει χώρα λίγες μόνο ημέρες αφότου οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Η επίτροπος κ. Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: «Το νόμισμα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η γνώση. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να εξακολουθήσει να ανταγωνίζεται στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση, τώρα και στο μέλλον. Το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού για την απόκτηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ εξασφαλίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χορηγούνται στα καλύτερα σχέδια για τα θέματα που μας απασχολούν όλους.»

Οι προσκλήσεις έχουν ως αντικείμενο τόσο την καινοτομία όσο και μια σειρά από κοινωνικές προκλήσεις, ρίχνοντας γέφυρες στην πρωτοβουλία «Ορίζων 2020», το επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα από την ΕΕ για το διάστημα 2014-2020. Συνολικά, για τις θεματικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας προορίζεται ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά, όπως είναι οι πιλοτικές εφαρμογές, η επίδειξη, η τυποποίηση και η μεταφορά τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ. Η θέση της Ευρώπης ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυθεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (1,75 δις. ευρώ) και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (963 εκ. ευρώ) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα.

Με σκοπό τη διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας, προετοιμάζεται η νέα πρωτοβουλία «Έδρες του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (ΕΧΕ)». Με μια πιλοτική πρόσκληση ύψους 12 εκατ. ευρώ θα επιλεγούν συνολικά πέντε έδρες ΕΧΕ που θα φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ή άλλα επιλέξιμα ερευνητικά ιδρύματα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Προκειμένου να φιλοξενήσουν μια έδρα ΕΧΕ, τα ιδρύματα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να στηρίζουν την αριστεία παρέχοντας τα αναγκαία μέσα καθώς και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως είναι οι ανοικτές διαδικασίες προσλήψεων.

Οι περισσότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης) θα δημοσιευτούν στις 10 Ιουλίου, ενώ ορισμένες πρόσθετες ειδικές προσκλήσεις θα ακολουθήσουν το φθινόπωρο.

Ιστορικό

Στις καινοτόμους θεματικές προτεραιότητες έρευνας σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 7ου ΠΠ περιλαμβάνονται: περίπου 155 εκατ. ευρώ για το σκέλος «Ωκεανοί του μέλλοντος», για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας· περίπου 365 εκατ. ευρώ για τεχνολογίες που θα μετατρέψουν τις αστικές περιοχές σε βιώσιμες «Έξυπνες πόλεις και τοπικές κοινότητες», περίπου 147 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της αύξησης των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων και σχεδόν 100 εκ. ευρώ για την εύρεση καινοτομικών λύσεων για τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού.

Οι προσκλήσεις υποστηρίζουν επίσης το ψηφιακό θεματολόγιο των στόχων ΤΠΕ της χρηματοδότησης για την έρευνα με κονδύλια ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ που προορίζονται για τον θεματικό τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου 970 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων έρευνας. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν ένα επιπλέον ποσό 150 εκατ. ευρώ για την παροχή εγγυήσεων με σκοπό τη μόχλευση 1 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις («mid-caps», ελαφρώς μεγαλύτερες επιχειρήσεις έως και 500 εργαζομένων).

Τα 8,1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν σήμερα εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πρόσθετα κονδύλια ύψους 6 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν βραχυπρόθεσμα την απασχόληση κατά 210.000 και θα ενισχύσουν κατά τη διάρκεια περιόδου 15 ετών την ανάπτυξη κατά επιπλέον 75 δισ. ευρώ.

Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, που ξεκίνησε το 2007, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 55 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περίπου 19.000 σχέδια με πάνω από 79.000 συμμετέχοντες (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις) σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που μέχρι στιγμής ισοδυναμεί με συνολικές επενδύσεις ύψους 25,3 δισ. ευρώ. Επίσης, έως το 2013 υπολογίζεται ότι το ΠΠ7 θα έχει βοηθήσει απευθείας περίπου 55.000 επιμέρους ερευνητές στη σταδιοδρομία τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει κονδύλια που δεν εντάσσονται στις προσκλήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ για την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (993 εκατ. ευρώ), ή για να βοηθηθούν «κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες» με τη βιομηχανία (751 εκατ. ευρώ) ή «κοινά προγράμματα» που θεσπίζονται μεταξύ των κρατών μελών. Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής καθώς και τη συνεισφορά της Επιτροπής στο Μηχανισμό χρηματοδότησης με επιμερισμό κινδύνων (RSFF), υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.