Η Ευρώπη επενδύει στην έρευνα με αντικείμενο τη φωτονική ώστε να επισπευσθεί η μετάβαση στην ευρυζωνικότηταΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Δεκατρία ερευνητικά έργα με αντικείμενο τη φωτονική εγκαινιάζονται στο πεδίο των ευρυζωνικών δικτύων ινών υψηλής ταχύτητας με στόχο να αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες θα προσφέρουν στα σπίτια υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου, δηλαδή πάνω από 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο. Τα έργα επελέγησαν το 2010 από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, οι οποίες μαζί καταβάλουν για τα έργα συνολικό ποσό 22,3 εκατ. €. Τα ερευνητικά έργα θα διαρκέσουν επί διετία έως τριετία. Η προσφορά πρόσβασης σε ταχεία και υπέρ ταχεία ευρεία ζώνη σε κάθε ευρωπαίο έως το 2020 και η ενδυνάμωση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκή έρευνα με αντικείμενο την τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν καίριας σημασίας στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε: "Αισθάνομαι πολύ ευτυχής για την απογείωση της έρευνας στην τεχνολογία που αφορά την επίτευξη υπερυψηλών ταχυτήτων διαδικτύου στα σπίτια και στις επιχειρήσεις 500 εκατ. ευρωπαίων. Μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών της Ευρώπης σε ευρεία ζώνη στον απώτερο χρονικό ορίζοντα". Όλα τα ερευνητικά έργα θα εστιαστούν στον τρόπο με τον οποίο κατασκευαστικά μέρη (π.χ. πομποδέκτες, ενισχυτές και δρομολογητές) και συστήματα ΤΠ θα μπορέσουν να προσφέρουν ταχύτητες 1Gigabit/δευτερόλεπτο και άνω στον συνδρομητή στο σπίτι, ενώ παράλληλα θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος για υπερταχεία ευρεία ζώνη. Αντικειμενικός σκοπός είναι επομένως να αναπτυχθεί η τεχνολογία που θα προσφέρει στους πελάτες ταχύτερη υπηρεσία χωρίς επιπλέον κόστος.

Η Επιτροπή συμβάλλει κατά ένα τρίτο στη χρηματοδότηση των έργων, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύπτουν εθνικά ιδρύματα. Η κοινή προσέγγιση καθιστά ικανές τις συμμετέχουσες χώρες να αναπτύσσουν πολύ ταχύτερα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας με οπτικές ίνες, καθώς οι από κοινού προσπάθειες μπορούν να δημιουργήσουν κρίσιμη μάζα για την αποδοτικότερη αφομοίωση από την αγορά. Τα δεκατρία μεμονωμένα ερευνητικά έργα συνιστούν την πρωτοβουλία Piano+, η οποία αποτελεί έργο ERANET+ εντασσόμενο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7).

Παραδείγματα έργων

Το έργο ADDONAS στοχεύει στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας για κινητό βίντεο και εφαρμογές πραγματικού χρόνου όπως υπολογιστικά νέφη, βελτιστοποιώντας την τεχνολογία μεταγωγής για υπερταχέα ευρυζωνικά κυκλώματα. Αυτό θα επιτρέψει να αποστέλλεται ο φόρτος δεδομένων μόνο όπου χρειάζεται, εξαλείφοντας επομένως τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις κατά την λειτουργία του δρομολογητή. Παράλληλα, η υπόψη τεχνολογία θα στοχεύει στη μείωση, κατά ποσοστό άνω του 50%, των συνολικών δαπανών για ενέργεια που καταβάλουν οι φορείς εκμετάλλευσης και οι χρήστες.

Για να καταστεί δυνατή υπερυψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, το έργο ALOHA στοχεύει στην αναβάθμιση της ικανότητας μετάδοσης των ευρυζωνικών ημιαγωγών (δηλ. οπτικών λέιζερ). Στόχος είναι να βελτιωθούν οι επιδόσεις σε ταχύτητες μετάδοσης 10 Gigabit/δευτερόλεπτο και άνω, και να επισπευσθεί η μετάβαση των ταχύτερων κατασκευαστικών μερών λέιζερ στη μαζική αφομοίωση από την αγορά.

Το έργο TUCAN στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας χαμηλού κόστους συντονίσιμων πομποδεκτών (δηλ. λέιζερ των οποίων μπορεί να μεταβληθεί το μήκος κύματος λειτουργίας), που θα είναι ικανή να επιτύχει τους στόχους λοσον αφορά το κόστος του δικτύου πρόσβασης, ενώ θα διατηρούνται υψηλές επιδόσεις και θα μειωθούν οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος. Τα τρέχοντα δίκτυα έχουν μελετηθεί για λέιζερ σταθερού μήκους κύματος σε επίπεδα κόστους χαμηλότερα από 10 € ανά λέιζερ, αυτά όμως δεν έχουν μελετηθεί για να χειρίζονται υψηλές ταχύτητες δεδομένων (1 έως 10 Gigabit/δευτερόλεπτο) ανά πελάτη, όπως θα απαιτηθεί στα υπερταχέα δίκτυα πρόσβασης.

Το έργο SEPIANet στοχεύει στην ανάπτυξη οπτικών κατασκευαστικών μερών, ενοτήτων και υποσυστημάτων για μελλοντικά προϊόντα πρόσβασης βασιζόμενα σε τεχνολογία ενσωματωμένων ηλεκτρο-οπτικών καρτών τυπωμένων κυκλωμάτων που θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και το εύρος ζώνης, πράγμα που δεν είναι σήμερα δυνατό στα σύγχρονα, βασιζόμενα στον χαλκό, συστήματα δικτύων πρόσβασης.

Ιστορικό

Η φωτονική είναι στρατηγική τεχνολογία που αποτελεί κινητήρια δύναμη της καινοτομίας σε πολλούς κλάδους όπως οι επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης της υπερταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο), ο φωτισμός και οι ιατρικές εφαρμογές.

Η υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση καθίσταται όλο και πιο σημαντική στην Ευρώπη, καθώς πολλαπλασιάζεται η ζήτηση για υπηρεσίες που απαιτούν περισσότερο εύρος ζώνης. Οι νέες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HD) ή τριών διαστάσεων (3D), η μεταφόρτωση μουσικής ή ταινιών βίντεο σε έξυπνα τηλέφωνα και οι μονάδες βιντεοδιασκέψεων, απαιτούν πολύ ταχύτερο διαδίκτυο από εκείνο που είναι εν γένει διαθέσιμο στην Ευρώπη.