Η Ευρ. Επιτροπή αναζητεί νέα στρατηγική για μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη κοινωνική οικονομία της αγοράςΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης με θέμα τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο μέλλον για την οικονομία της ΕΕ μέσω της Στρατηγικής ΕΕ 2020. Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι να επιτευχθεί πιο πράσινη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Barroso στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του. Η νέα στρατηγική θα βασιστεί στα επιτεύγματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας και ταυτόχρονα θα αντλεί διδάγματα από αυτήν. Το έγγραφο διαβούλευσης εκθέτει ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ 2020 θα εστιάζεται στην κατοχύρωση της ανάκαμψης από την κρίση, που θα συμβάλει στην πρόληψη της επανάληψής της στο μέλλον, και σε τρεις θεματικούς στόχους: τη δημιουργία αξίας από τη γνώση, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες σε μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και πιο πράσινης οικονομίας. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης είναι η 15η Ιανουαρίου 2010. Στη συνέχεια, η νέα Επιτροπή θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso έκανε την ακόλουθη δήλωση: «ΕΕ 2020 σημαίνει μια ΕΕ που θα εργαστεί συλλογικά την επόμενη δεκαετία για να ξεπεράσει μια από τις δυσκολότερες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισε ποτέ η Ευρώπη. Μια έξυπνη οικονομία μπορεί να συμβαδίσει με μια συνετή κοινωνία βασισμένη σε ισχυρές ευρωπαϊκές αξίες. Η ανάπτυξη, η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η κοινωνική ένταξη, η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και ένας δραστήριος τομέας παροχής υπηρεσιών δεν αποκλείουν το ένα την ύπαρξη του άλλου. Αντιθέτως, αλληλοενισχύονται. Η Ευρώπη μείωσε την ανεργία από 12% σε 7% την δεκαετία που έληξε το 2008. Τώρα χρειαζόμαστε νέες πηγές ανάπτυξης για να αντικαταστήσουμε τις θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν εξαιτίας της κρίσης. Στο έγγραφο διαβούλευσης περιγράφουμε τα μέσα με τα οποία θα ελευθερωθεί το δυναμικό της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, μπορούμε να αυξήσουμε την επιρροή μας στον κόσμο, αφενός, και στην παγκοσμιοποίηση, αφετέρου, δείχνοντας στους εταίρους μας ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς αποτελεί την αποδοτικότερη και τη δικαιότερη λύση. Θέλουμε να πληροφορηθούμε τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για την Στρατηγική ΕΕ 2020 προτού υποβάλουμε τις προτάσεις μας στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.»

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ΕΕ 2020 πρέπει να εστιαστεί στους παρακάτω τομείς και αναζητεί ιδέες για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να το επιτύχει.

Δημιουργία αξίας με ανάπτυξη βασιζόμενη στη γνώση

Η εκπαίδευση στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί από την προσχολική μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την καταπολέμηση της ανισότητας και της φτώχειας.

Υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της πλαισίωσης για καινοτομία και δημιουργικότητα στην Ευρώπη, για παράδειγμα μέσω του εκσυγχρονισμού του συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ. Η πρόσβαση σε πιστώσεις πρέπει να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, μέσω συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών πηγών αναπτυξιακών κεφαλαίων.

Η ΕΕ χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα για να δημιουργήσει μια πραγματική επιγραμμική ενιαία αγορά, στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από ανταγωνιστικές τιμές προσφερόμενες σε άλλα κράτη μέλη, και οι ΜΜΕ θα μπορούν να εισέλθουν σε μεγαλύτερες αγορές. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν γίνονται απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη συμμετοχή στον καθημερινό βίο. Η επίτευξη της «ψηφιακής ένταξης» αποτελεί κλειδί για την ευρύτερη κοινωνική ένταξη.

Παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς

Η κρίση έχει «αλλάξει τα δεδομένα». Πολλές από τις θέσεις απασχόλησης που υπήρχαν πριν από την κρίση έχουν καταστραφεί και δεν πρόκειται να επανέλθουν.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να ευημερήσει παρά μόνον αν οι εργαζόμενοί της διαθέτουν τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συμβάλουν στη βασιζόμενη στη γνώση οικονομία και να δρέψουν τα οφέλη που αυτή προσφέρει. Απαιτείται καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, τόσο διασυνοριακά όσο και εντός των συνόρων κάθε κράτους μέλους, καθώς και μέσω της καλύτερης πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στο θέμα της «ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση» και να εξασφαλίσει την καλύτερη κατανόησή του όχι μόνον ως προς την ευελιξία από μέρους των εργαζομένων, αλλά και ως προς την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών από μέρους εργοδοτών και κυβερνήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και την προστασία του. Όσοι δεν μπορούν να βρουν εργασία πρέπει να έχουν οικονομική στήριξη και εξατομικευμένη βοήθεια ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και πιο πράσινης οικονομίας

Το μέλλον μάς επιφυλάσσει υψηλές τιμές ενέργειας, περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό ως προς τo υς πόρους και τις αγορές. Όλα αυτά αποτελούν μεν κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας νέας οικονομίας της ΕΕ-2020 με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Νέες πιο πράσινες τεχνολογίες μπορεί να τονώσουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες και να βοηθήσουν την ΕΕ να πραγματοποιήσει τους στόχους της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, αν η Ευρώπη αποτύχει να προσαρμοσθεί στον 21ο αιώνα θα οδηγηθεί σε παρακμή.

Οι πολιτικές για την προώθηση της οικοκαινοτομίας και των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και συστημάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προβλέπουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, επιδοτήσεις και δάνεια, δημόσιες επενδύσεις και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στόχευση των κονδυλίων για την έρευνα και καινοτομία.

Η Ευρώπη χρειάζεται πιο έξυπνες υποδομές μεταφορών και ένα πανευρωπαϊκό "έξυπνο δίκτυο" για την ενέργεια, καθώς και 100% ευρυζωνική κάλυψη το ταχύτερο δυνατόν. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για να κάνουν τις σωστές στρατηγικές επενδύσεις, ώστε τα δύο τρίτα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να συνεπάγονται λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περισσότερη ασφάλεια εφοδιασμού μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2020.

Η μεταποίηση θα εξακολουθήσει να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη μελλοντική οικονομική επιτυχία της ΕΕ. Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα βιομηχανική πολιτική με έμφαση στο δυναμικό καινοτομίας, τις νέες τεχνολογίες, τις δεξιότητες, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Πρέπει να αντιμετωπισθεί η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε ορισμένους κλάδους και να στηριχθούν και να βοηθηθούν όσοι επηρεάζονται δυσμενώς.

Διακυβέρνηση - Υλοποίηση της ΕΕ 2020

Η Επιτροπή προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο στην ΕΕ 2020, με τη θέσπιση των βασικών αποφάσεων και τον καθορισμό στόχων που θα βασίζονται στις προτάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει πολύ σημαντικότερο ρόλο. Τα εθνικά κοινοβούλια θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν ενεργά και να ενστερνισθούν το όραμα αυτό.

Στο έγγραφο διαβούλευσης προτείνεται τα συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2010, να αποτελέσουν τη βάση για τις λεγόμενες "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές", επιβεβαιώνοντας τις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο συνεργασίας. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα αντικαταστήσουν εκείνες που ισχύουν βάσει της στρατηγικής της Λισσαβόνας από το 2005.

Για κάθε έναν από τους στόχους αυτούς, τα κράτη μέλη θα κληθούν να θέσουν εθνικούς πενταετείς στόχους που θα αντιστοιχούν στις διαφορετικές καταστάσεις και σημεία αφετηρίας τους. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθούν κάθε χρόνο την πρόοδο που πραγματοποιείται σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.

Η προθεσμία για τις απαντήσεις στη διαβούλευση είναι η 15η Ιανουαρίου. Οι απαντήσεις μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EU2020@ec.europa.eu .

Ολόκληρο το έγγραφο της διαβούλευσης θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm και http://ec.europa.eu/eu2020