Καλύτερη πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου ζητούν από την ΕΕ οι ευρωβουλευτές



Πηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Με το ένα τρίτο των καρκίνων να θεωρούνται προβλέψιμοι, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής, λένε οι ευρωβουλευτές. Κάνουν, επίσης, έκκληση για περαιτέρω δράση για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και περιορισμό των περιβαλλοντικών και εργασιακών παραγόντων κινδύνου. Περαιτέρω ζητούν την αύξηση των κονδυλίων της ΕΕ για εκστρατείες πληροφόρησης και ελέγχου.

Επί του παρόντος, με περισσότερα από 3 εκατομμύρια νέα κρούσματα και 1,7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου και νοσηρότητας στην Ευρώπη.

Στην έκθεση που καταρτίστηκε από τον Alojz Peterle (ΕΛΚ, Σλοβενία), οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης για τη δράση κατά του καρκίνου για την περίοδο 2009-2013 που θα στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Διαπιστώνουν ότι ιδιαίτερες προσπάθειες πρέπει να προωθηθούν προς τα νέα κράτη μέλη της Ένωσης. Η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα σχέδια για τον καρκίνο, το συντομότερο δυνατόν δεδομένου ότι αυτά αποτελούν κλειδί για την επίτευξη του Εταιρικού φιλόδοξου μακροπρόθεσμου στόχου για τη μείωση του προβλήματος του καρκίνου κατά 15% έως το 2020. Η έκθεση υιοθετήθηκε δια ανατάσεως της χειρός.

Μεγαλύτερη προσοχή στις εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η πρόληψη είναι η πιο οικονομικά αποδοτική αντιμετώπιση, καθώς το ένα τρίτο των καρκίνων μπορούν να προληφθούν. Οι ευρωβουλευτές ζητούν λοιπόν από την Επιτροπή να προωθήσει με κάθε δυνατό μέσο την αρχή της πρόληψης, τόσο σε ιατρικές πρακτικές όσο και σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερους από τους πόρους τους στον τομέα της πρόληψης. Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον που θα βελτιώνει την υγεία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον καπνό, τη διατροφή και το αλκοόλ καθώς και διατάξεις για περισσότερες ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα.

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη «να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όλους τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης». Ζητούν ενισχυμένη στήριξη για την έρευνα για την πρόληψη του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις των επιβλαβών χημικών ουσιών και των περιβαλλοντικών ρύπων, τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, τους γενετικούς παράγοντες, καθώς και την αλληλεπίδραση όλων αυτών, και ζητεί διερεύνηση για τη σχέση μεταξύ καρκίνου και των δυνητικών παραγόντων κινδύνου που βρίσκονται στο περιβάλλον όπως ο καπνός, το αλκοόλ και φαρμακευτικές και συνθετικές ορμόνες.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα φάρμακα του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών για τους σπάνιους και λιγότερο κοινούς καρκίνους, παρέχονται ομοιόμορφα σε όλους τους ασθενείς που τα χρειάζονται σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να αναλάβει συγκεκριμένες και συντονισμένες δράσεις, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στη θεραπεία και περίθαλψη του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των νέων «στοχευμένων» φαρμάκων κατά του καρκίνου που έχουν διατεθεί στην αγορά πρόσφατα.