Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις επιστήμες απ’ ό,τι για τα σπορ και επιθυμούν να ενισχυθεί η έρευνα στην EEΠηγή

Ευρωβαρόμετρο, openscience.gr


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης από το Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύθηκαν σήμερα, οι Ευρωπαίοι δηλώνουν σε ποσοστό σχεδόν 80% ότι ενδιαφέρονται για τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, έναντι 65% που ενδιαφέρονται για τα σπορ. Πάνω από το 70% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα γίνει πιο σημαντική στο μέλλον. Το 50% πιστεύει ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την προβολή του έργου τους και το 66% ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων στα επιστημονικά θέματα. Ενώ, στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν τα οφέλη και τη σημασία των επιστημών, ένα μεγάλο ποσοστό εκφράζει παράλληλα ανησυχίες για τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες τεχνολογίες και την ισχύ που αποκτούν οι επιστήμονες μέσω της γνώσης.

Η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε τα εξής: «Η επιτυχία της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 εξαρτάται από επιστημονικό έργο αιχμής, χάρη στο οποίο η Ευρώπη θα διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Δηλαδή, ο απλός ευρωπαίος πολίτης πρέπει να υποστηρίζει την επιστήμη και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στις κυβερνήσεις και στη βιομηχανία ώστε να επενδύουν στον συγκεκριμένο τομέα. Τα αποτελέσματα αυτά προδίδουν βαθιά συνείδηση της σημασίας των επιστημών, αλλά και την ανάγκη, τόσο για τους πολιτικούς - σαν κι εμένα - όσο και για τους επιστήμονες, να εξηγούν καλύτερα τις ενέργειές τους και τους λόγους που τις υπαγορεύουν.»

Σε επίπεδο ΕΕ, το 61% των πολιτών θεωρεί ότι είναι καλά ή αρκετά καλά ενημερωμένο για τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το 74% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η συνεργατική έρευνα που εκτείνεται στο σύνολο της Ευρώπης και χρηματοδοτείται από την ΕΕ θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ πάνω από έξι στους δέκα την θεωρούν πιο δημιουργική και αποδοτική. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών συναντά ευρεία αποδοχή (βρίσκει σύμφωνο το 72% των Ευρωπαίων).

Συνολικά, από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι αρκετά αισιόδοξοι όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία. Το 75% των ερωτηθέντων συμμερίζεται την άποψη ή τείνει να συμμερίζεται την άποψη ότι χάρις στην επιστήμη και στην τεχνολογία θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές. Παρατηρείται όμως ελαφρά στροφή προς τον σκεπτικισμό σε σχέση με τη δημοσκόπηση του 2005. Σε ό,τι αφορά στις απαντήσεις των Ελλήνων, 86% των ερωτηθέντων ενδιαφέρονται αρκετά ως πολύ για τα επιστημονικά θέματα (μέσος όρος: 79%), ενώ 53% πιστεύει ότι τις αποφάσεις για τα σχετικά θέματα πρέπει να λαμβάνουν οι επιστήμονες και οι πολιτικοί, αν και μόνο σε ποσοστό 8% υπάρχει εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο των επιστημόνων και 2 στους 3 Έλληνες απάντησαν ότι η γνώση που διαθέτουν οι επιστήμονες τους δίνει μια δύναμη που επιφέρει κινδύνους (Μ.Ο.: 36%, 16% και 53%). Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τους Έλληνες παίζουν η δυνατότητα συνεργασίας των κρατών-μελών σε ερευνητικά προγράμματα (83%), αλλά και οι ευκαιρίες για μετακίνηση και κινητικότητα από το ένα κράτος σε άλλο (77%).

Οι Ευρωπαίοι κρίνουν θετικά την επίδραση που έχει στους νέους η ενασχόληση με τις επιστήμες, αλλά θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις δεν δραστηριοποιούνται αρκετά ώστε να τονώσουν το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού. Η ενίσχυση των προσπαθειών των κυβερνήσεων για την προσέλκυση των γυναικών στην επιστημονική δραστηριότητα θεωρείται απαραίτητη και πιστεύεται ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα.

Η ειδική αυτή δημοσκόπηση της σειράς Ευρωβαρόμετρο διενεργήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε 32 ευρωπαϊκές χώρες (στα 27 κράτη-μέλη της EΕ και, επιπλέον, σε Ισλανδία, Κροατία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία), με σκοπό να αξιολογηθεί η γενική στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία και να διαπιστωθούν οι τυχόν αλλαγές στις σχετικές αντιλήψεις τους από το 2005 μέχρι σήμερα. Δόθηκαν συνεντεύξεις από 31.243 άτομα (1.000 στην Ελλάδα) μεταξύ 29ης Ιανουαρίου και 25ης Φεβρουαρίου 2010.