Προκήρυξη για δημιουργία Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών - ClustersΠηγή

ekt.gr


Πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα "Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί-Clusters" ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια) που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Στην παρούσα πρώτη φάση οι οργανισμοί καλούνται να δηλώσουν, έως τις 15 Ιουνίου, το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Όσοι προκριθούν θα υποβάλουν, έως τον Οκτώβριο, τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Τα clusters συνδέουν, γεωγραφικά, επιχειρήσεις, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια, εμπορικές ενώσεις, κ.λπ., που ανταγωνίζονται αλλά και συνεργάζονται στον ίδιο ή σε παρεμφερή κλάδο. Οι οργανισμοί του cluster διατηρούν την ανεξαρτησία τους, συμμετέχουν ισότιμα, συνδέονται με ελαστικές σχέσεις και κοινά αποδεκτούς όρους και έχουν κοινούς στόχους. Βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει το μεγάλο σχήμα, συγκριτικά με τις μεμονωμένες επιχειρήσεις, όπως η από κοινού χρήση υποδομών/υπηρεσιών, η πληροφόρηση, η πρόσβαση σε νέες αγορές, η προμήθεια τελικών/ενδιάμεσων προϊόντων μεταξύ των μελών, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό κ.ά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη clusters για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης. Στα clusters πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 8 φορείς, εκ των οποίων τα 2/3 πρέπει να είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να προέρχονται από διάφορους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις:

α) Στην πρώτη φάση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης του cluster. Οι δυνητικοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικά/επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μπορούν να συμμετάσχουν και υφιστάμενα ελληνικά clusters, ενώ η νομική μορφή της συνεργασίας αποφασίζεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες του cluster.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο/αίτηση, έως τις 15 Ιουνίου, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν έως τις 30 Ιουνίου, με βάση τον αριθμό και τη γεωγραφική γειτνίαση των συμμετεχόντων, τη σαφήνεια των στόχων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις διασυνδέσεις και τη σχετική εμπειρία. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περίπου 5 μήνες για να ενημερωθούν, να διαμορφώσουν τις συνεργασίες τους και να ετοιμάσουν τις προτάσεις / επιχειρηματικά σχέδια που θα αξιολογηθούν στη δεύτερη φάση.

β) Στη δεύτερη φάση θα συμμετάσχουν όσες προτάσεις κριθούν αξιόλογες και βιώσιμες. Τα δυνητικά clusters θα υποβάλλουν αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με υπόδειγμα και με ενδεχόμενη χρηματοδότηση από τη ΓΓΒ. Θα εξετασθεί επίσης η διεύρυνση των clusters και η συμμετοχή νέων οργανισμών. Οι προτάσεις θα υποβληθούν έως τον Οκτώβριο και θα αξιολογηθούν έως τον Νοέμβριο, ώστε οι συμβάσεις να υπογραφούν έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Τηλ.: 210-6969270 , 210-6969249 , 210-6969260 , 6969824).