Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων από το Ίδρυμα ΜποδοσάκηΠηγή

Ίδρυμα Μποδοσάκη


Με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας και στην καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει ένα καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων.

Οι επιχορηγούμενοι θα είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής. Θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα προκειμένου να εκτελέσουν ένα ερευνητικό έργο διετούς διάρκειας σε μία από τις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με πεπειραμένο Επιβλέποντα Ερευνητή στην Επιχείρηση.

Για το έτος 2015 προσφέρονται επτά ερευνητικά έργα, τα οποία περιγράφονται εδώ στα Ελληνικά και εδώ στα Αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έλθουν απ’ ευθείας σε επικοινωνία με τους Επιβλέποντες Ερευνητές των έργων στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία και από κοινού υποβολή ερευνητικής πρότασης προς το Ίδρυμα.

Για κάθε έργο θα υποβληθεί στο Ίδρυμα μία μόνον πρόταση, από κοινού από τον/την υποψήφιο/η Επιχορηγούμενο/η και τον Επιβλέποντα Ερευνητή της Επιχείρησης. Κάθε πρόταση υποβάλλεται στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά υπό μορφή ενός ενιαίου αρχείου pdf, με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bodossaki.gr. Για το έτος 2015, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων κατόπιν παράτασης είναι η 20ή Σεπτεμβρίου 2015.