Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη θεματική περιοχή "Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική"Πηγή

ekt.gr, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στο πλαίσιο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα", προτίθεται να δημοσιεύσει, στις 17 Ιουνίου 2013, την πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη Θεματική Περιοχή "Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική". Για τον λόγο αυτό προ-δημοσιεύει όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης, ώστε αφενός να προετοιμασθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, αφετέρου να υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις.

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία δύο χιλιάδων (2.000) ηλεκτρονικών βιβλίων με υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κύριοι δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), καθώς και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης. Μετά την πρώτη Πρόσκληση, θα ακολουθήσουν, στο άμεσο μέλλον, και νέες Προσκλήσεις σε όλα τα θεματικά πεδία, ώστε να καλυφθεί, με αυτό τον τρόπο, όλο το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ταυτόχρονα με την προ-δημοσίευση του υλικού της Πρόσκλησης, προσκαλούνται για να εγγραφούν στο Μητρώο δημιουργών της Δράσης, όλοι οι υποψήφιοι συγγραφείς και επιστήμονες/επαγγελματίες που θα συμπράξουν, συμβάλουν ή, με οποιονδήποτε τρόπο, συνδράμουν στη δημιουργία των εν λόγω ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπογραμμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο [όλων των συντελεστών (καθηγητών, ερευνητών, διδασκόντων ειδικών κατηγοριών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού)] πριν την υποβολή των προτάσεων.

Τόσο η Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο, όσο και η Πρόσκληση για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς και το υπόλοιπο συνοδευτικό υλικό, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες, μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο της Δράσης, στη διεύθυνση http://www.kallipos.gr.