Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές κινητής τηλεφωνίας στην ΕυρώπηΠηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή


1268
vote

Με στόχους την ώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων και τη μείωση των τηλεφωνικών τελών για τους ευρωπαίους καταναλωτές, η Επιτροπή προχωρεί σήμερα στην έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με αντικείμενο το μελλοντικό κανονισμό σχετικά με τα «τέλη τερματισμού φωνητικών κλήσεων» στην ΕΕ, ο οποίος θα βασίζεται σε σχέδιο σύστασης της Επιτροπής για τα τέλη τερματισμού. Τα τέλη τερματισμού φωνητικών κλήσεων είναι οι τιμές χονδρικής που εφαρμόζονται από την εταιρεία του πελάτη ο οποίος λαμβάνει τηλεφωνική κλήση στην εταιρεία του δικτύου του καλούντος. Οι τιμές αυτές, που περιλαμβάνονται στον τηλεφωνικό λογαριασμό καθενός, και προφανώς πληρώνονται από τον καταναλωτή, καθορίζονται με την παρέμβαση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τις τηλεπικοινωνίες. Επί του παρόντος οι αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά αποκλίνοντα τέλη στην ΕΕ. Τα τέλη Τα τέλη τερματισμού για την κινητή τηλεφωνία κυμαίνονται από 0,02 ευρώ/min (στην Κύπρο) έως άνω των 0,18 ευρώ/min (στη Βουλγαρία) και είναι 9 φορές υψηλότερα σε σχέση με τα τέλη τερματισμού σταθερής γραμμής (κατά μέσο όρο 0,0057 ευρώ/min για τερματισμό τοπικών κλήσεων). Για το λόγο αυτό παρατηρείται στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών και μεταξύ επιχειρήσεων τηλεφωνίας σταθερής γραμμής και κινητής τηλεφωνίας. Η δημόσια διαβούλευση για την πρόταση θα κλείσει στις 3 Σεπτεμβρίου του 2008.

«Οι διαφορές τελών τερματισμού στην ΕΕ και τα μεγάλα ανοίγματα μεταξύ τελών τερματισμού σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την επίτευξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, προς όφελος του ανταγωνισμού και των καταναλωτών. Το τίμημα για αυτές τις αποκλίσεις μεταξύ εθνικών κανονιστικών πολιτικών καταβάλλει ο καταναλωτής», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. «Οι αγορές τερματισμού κλήσεων στην ΕΕ χρειάζονται κάποια ρυθμιστική επέμβαση. Αναμένω ότι, με περισσότερη συνέπεια και καλύτερο συντονισμό, κατά την προσεχή τριετία το κόστος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας θα κατέλθει κατά 70% περίπου σε σχέση με το τρέχον επίπεδο.».

«Με πραγματικά κοστοστρεφή τέλη τερματισμού θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, προς όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναμένουν χαμηλότερες τιμές λιανικής. Επίσης η σύσταση θα έχει θετικές επιπτώσεις για μεγάλα τμήματα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, διότι είναι πιθανό πως θα περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,» ανέφερε ο Επίτροπος ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό κ. Neelie Kroes: «ενώ με αυτήν θα επιτευχθεί μείωση των μεγάλων ποσών για τερματισμό κλήσεων που πρέπει να καταβάλλουν οι μικρές επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλες επιχειρήσεις όταν επιχειρούν να ανταγωνιστούν τις τελευταίες με τις εξαιρετικά δημοφιλείς προσφορές συνολικών τιμών. Αν ληφθούν υπόψη αυτά τα ωφελήματα, η έγκαιρη εφαρμογή της σύστασης έχει ουσιώδη σημασία».

Μετά από εκτίμηση άνω των 770 ρυθμιστικών προτάσεων εθνικών ρυθμιστικών αρχών κατά την τελευταία πενταετία, η Επιτροπή επισήμανε σήμερα ότι η ρύθμιση τιμών αγορών τερματισμού στην Ευρώπη στερείται συνέπειας. Υπογράμμισε ότι για τις αποκλίσεις μεταξύ τελών τερματισμού σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και μεταξύ τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας που επιβάλλονται από εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν αρκούν ως αιτιολογία οι διαφορές κόστους, δικτύων ή εθνικών χαρακτηριστικών. Οι σχετικές παρενέργειες θα μπορούσε να είναι:

  • Ανασφάλεια δικαίου και αυξημένα κανονιστικής φύσεως εμπόδια για επιχειρήσεις που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.
  • Η μείωση των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας από εθνικές ρυθμιστικές αρχές στη χώρα τους ενδέχεται να αποβεί σε βάρος του κλάδου κινητής τηλεφωνίας της ίδιας της χώρας εάν η ρυθμιστική αρχή γειτονικής χώρας εξακολουθεί να επιτρέπει υψηλότερες τιμές.
  • Οι επενδύσεις σε νέα δίκτυα και υπηρεσίες παρακωλύονται εάν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαφορετική ρύθμιση σε κάθε χώρα.

Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας και οι πελάτες τους επιδοτούν έμμεσα τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, καταβάλλοντας υψηλότερα τέλη τερματισμού για κλήσεις από σταθερές γραμμές προς κινητές. Εκτιμάται ότι αυτή η διεπιδότηση ανήλθε σε 10 δις ευρώ στη Γερμανία κατά τη χρονική περίοδο 1998-2006 (WIK Consult) και σε 19 δις ευρώ στο ΗΒ, στη Γερμανία και στη Γαλλία κατά τη χρονική περίοδο 1998-2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Σήμερα η Επιτροπή κατέθεσε σχέδιο σύστασης για τη σύγκλιση των τελών τερματισμού στην Ευρώπη. Η σύσταση περιέχει σαφείς αρχές σχετικά με τα στοιχεία κόστους που πρέπει να συνεκτιμούνται όταν εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν τέλη τερματισμού, αποτελεσματική μεθοδολογία κοστολόγησης και σύμμετρη ρύθμιση (με εφαρμογή των ίδιων ανώτατων ορίων τιμών, εντός μιας χώρας, για επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας και σταθερής τηλεφωνίας αντιστοίχως). Αυτό θα συμβάλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και στην αποφυγή στρεβλώσεων, όπως διεπιδοτήσεων καταναλωτών σταθερής προς καταναλωτές κινητής τηλεφωνίας. Στο σχέδιο σύστασης η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών αρχών (ΕΟΡΑ - ERG), η οποία από το έτος 2006 έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες για συνεπέστερη ρύθμιση όσον αφορά τα τέλη τερματισμού.

Πλαίσιο

Τον Οκτώβριο η Επιτροπή θα εκδώσει το τελικό κείμενο της σύστασης για τον κανονιστικό χειρισμό των τελών τερματισμού σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, που παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα περαιτέρω εναρμόνισης της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στην ενιαία αγορά, για την προώθηση του ανταγωνισμού και για το συμφέρον των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές τους θα λάβουν υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής «στο μέγιστο δυνατό βαθμό».