Σεμινάριο στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων με το SPSSΠού;
INNOVATHENS, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναιών

Πότε;
11/10/2014 - 09:15 - 12/10/2014 - 14:15

Τι τρέχει;

Το εργαστήριο Βιομετρίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το INNOVATHENS, τον κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναιών πραγματοποιούν dδιήμερο σεμινάριο (Σάββατο και Κυριακή 11-12 Οκτωβρίου & Σάββατο και Κυριακή 1-2 Νοεμβρίου) με θέμα: «Ανάλυση ιατρικών δεδομένων με το SPSS». Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιατρούς και νοσηλευτές, και γενικότερα σε όσους χειρίζονται ιατρικά ερευνητικά δεδομένα στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων ή διατριβών.

Οι συμμετέχοντες με τη λήξη του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • να δημιουργούν και να χειρίζονται βάσεις δεδομένων στο SPSS
 • να κατανοούν το σύνολο των βασικών στατιστικών εννοιών που εμφανίζονται σε ιατρικές μελέτες.
 • να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων σε πραγματικά δεδομένα και να οδηγούνται σε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του Σεμιναρίου επικυρωμένο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα λάβουν 16 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πληροφορίες – εγγραφές: MedicalStatistics. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Τηλ: 6946.584466 και στο www.medicalstatistics.gr 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σάββατο 11/10/2014: Βάσεις δεδομένων και περιγραφική στατιστική στο SPSS

09:15 – 10:45

 • Διαμόρφωση βάσεων δεδομένων και αρχείων.
 • Εισαγωγή βάσεων δεδομένων από το MS excel.
 • Παρουσίαση των Data Editor, Syntax Editor, Output Viewer
 • Παρουσίαση του menu του SPSS
 • Επιλογή δεδομένων, δημιουργία νέων αρχείων, Αναδιάταξη δεδομένων, Επανακωδικοποίηση δεδομένων, Αποθήκευση δεδομένων.

11:00 – 12:30

 • Είδη δεδομένων και τρόπος χρήσης
 • Περιγραφική στατιστική για συνεχείς και για κατηγορικές μεταβλητές. Mέτρα κεντρικής τάσης και μέτρα διασποράς,
 • Γραφική απεικόνιση κατανομής δεδομένων, Ιστόγραμμα,Ραβδόγραμμα, Κυκλικό διάγραμμα (πίτα), Θηκόγραμμα (Boxplot)

12:45 – 14:15

 • 'Ελεγχοι κανονικότητας μέσα από στατιστικά κριτήρια και γραφικούς ελέγχους. Κριτήρια Kolmogorov-Smirnov και Shapiro Wilk. Normal Q-Q plots

Κυριακή 12/10/2014: Συγκρίσεις κατανομών τιμών

09:15 – 10:45

 • Συγκρίσεις 2 μέσων τιμών με τη χρήση του T-test για ανεξάρτητα δείγματα
 • Συγκρίσεις 2 κατανομών τιμών με χρήση διαμέσων το Κριτήριο Mann Whitney
 • Προϋποθέσεις χρήσης των κριτηρίων

11:00 – 12:30

 • Συγκρίσεις 2 μέσων τιμών με τη χρήση του T-test για δείγματα κατά Ζέυγη
 • Συγκρίσεις 2 κατανομών τιμών με χρήση διαμέσων το Wilcoxon Signed Ranks test
 • Προϋποθέσεις χρήσης των κριτηρίων

12:45 – 14:15

 • Συγκρίσεις περισσοτέρων των δύο μέσων τιμών με τη χρήση της ανάλυσης διακύμανσης. Ο πίνακας ANOVA.
 • Η διαδικασία των πολλαπλών συγκρίσεων και η κατάλληλη επιλογή κριτηρίου ανάλογα με την ομοιογένεια των διακυμάνσεων.
 • Το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal Wallis.