Πιάνει δουλειά η νέα τηλεπικοινωνιακή ρυθμιστική αρχή της ΕΕΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Σήμερα αρχίζει μια νέα εποχή για τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών από τις 27 χώρες της ΕΕ θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες ως μέλη της νεοσύστατης Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Η BEREC, η νέα ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες, ιδρύθηκε μετά την έγκριση, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, των νέων ευρωενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, τον Δεκέμβριο του 2009. Με τις υπάρχουσες 12 εταιρείες σταθερής και 10 κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και με εκατοντάδες παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, η BEREC θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών και στη θέσπιση συνεκτικής κανονιστικής ρύθμισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επικουρούμενη από γραμματεία με εξειδικευμένο προσωπικό, η νέ α ευρωπαϊκ ή ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών θα συμβάλει ιδίως στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Τα έσοδα του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη για το 2008 έφτασαν τα 351 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Η εγκαθίδρυση της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της ΕΕ είναι σημαντικό ορόσημο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, που είχε προτείνει τη δημιουργία του οργανισμού το 2007. «Πράγματι, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή συμφώνησαν ότι η ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης χρειάζεται τη BEREC. Ο νέος φορέας θα συνδράμει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχοντας συνεκτικούς κανόνες και όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία σε τομείς όπως η κινητή τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου, ενώ μπορεί να αποβεί σημαντικός παράγοντας προώθησης της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη.»

«Η πρώτη συνεδρίαση της BEREC θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για μια πιο ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Ανυπομονώ να δω πραγματική πρόοδο στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών και, ειδικότερα, στο θετικό αντίκτυπο που θα έχει για τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης», δήλωσε η κα Neelie Kroes, Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η νέα ευρωπαϊκή αρχή τηλεπικοινωνιών, η BEREC , θα εκδώσει σημαντικές εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ. Επίσης, η BEREC θα συμβουλεύει, θα υποστηρίζει και θα συμπληρώνει το έργο των ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά κανονιστικές αποφάσεις με διασυνοριακές πτυχές.

Η BEREC αποτελείται από τους επικεφαλής των 27 εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών και επικουρείται από γραμματεία που παρέχει την απαραίτητη επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη στο έργο της BEREC. Οι περισσότερες αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων και με απλή πλειοψηφία όταν η BEREC διατυπώνει γνώμες στο πλαίσιο της ανάλυσης της Επιτροπής για μέτρα που θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Η BEREC αντικαθιστά την «ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών», μια χαλαρή ένωση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που λειτουργούσε μόνο στη βάση της συναίνεσης και δεν είχε ενσωματωθεί στην ρυθμιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα επόμενα βήματα:

Εκκρεμεί η απόφαση για την οριστική έδρα των γραφείων της BEREC · απαιτείται συμφωνία των κυβερνήσεων και των 27 κρατών μελών. Έως τότε, η προσωρινή έδρα της BEREC θα είναι στις Βρυξέλλες.

Ιστορικό

Χάρη στη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ (MEMO /09/568), 500 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης έχουν σήμερα τη δυνατότητα περισσότερων καταναλωτικών επιλογών εξαιτίας του διευρυμένου ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών, με βελτιωμένη κάλυψη μέσω ταχύρρυθμης διαδικτυακής ευρυζωνικής σύνδεσης σε ολόκληρη την ΕΕ, και ισχυρότερη κατοχύρωση του δικαιώματός τους για προστασία της ιδιωτικής ζωής στις τηλεπικοινωνίες. Ενώ σήμερα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του η BEREC , η νέα ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες, η ενσωμάτωση ολόκληρης της δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες στις εθνικές νομοθεσίες των 27 κρατών μελών αναμένεται τον Ιούνιο του 2011.