H ΕΕ ζητά το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ο στόχος της καινούριας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να μετατρέψει την Ευρώπη σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σήμερα, η Ευρώπη αντιστοιχεί στο 34% της σχετικής αγοράς και η αξία της μεγαλώνει κατά 4% ετησίως. Παρόλα αυτά, η προστιθέμενη αξία που παράγεται από τον Ευρωπαϊκό τομέα ΤΠΕ αντιστοιχεί μόνο στο 23% του συνόλου, εξαιτίας της σημαντικής κατάτμησης τόσο στην αγορά, όσο και στις ερευνητικές προσπάθειες. Έτσι, η Ευρώπη ακολουθεί τον ανταγωνισμό στην έρευνα ΤΠΕ και στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών. Η προτεινόμενη στρατηγική καλεί τα Κράτη-Μέλη και τη βιομηχανία να συγκεντρώσουν ανθρώπινους και υλικούς πόρους και να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά στην έρευνα και την καινοτομία στις ΤΠΕ. Η στρατηγική ακόμα προτείνει την προώθηση καινοτόμων έργων για την παραγωγή σύγχρονων υπηρεσιών σε τομείς όπως η φροντίδα της υγείας και η παραγωγή ενέργειας.

«Για τις επόμενες δεκαετίες, οι ΤΠΕ θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών μας και την ποιότητα της ζωής μας. Η απόδοση της οικονομίας μας και οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτές τις τεχνολογίες. Καθήκον μας είναι να βεβαιωθούμε ότι η Ευρώπη είναι άρτια εξοπλισμένη για να εκμεταλλευτεί το δυναμικό τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρος στον καθορισμό των εξελίξεων και να ωφεληθεί από αυτές» αναφέρει η Viviane Reding, Ευρωπαία επίτροπος για την ΚτΠ. «Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει βήματα για να αδράξουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρουν οι εξελίξεις όπως το Future Internet, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και η νανοηλεκτρονική. Αυτές οι εξελίξεις είναι σημαντικές στην προσπάθεια να τονώσουμε την οικονομία. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι φιλόδοξη και να ηγηθεί, θα πρέπει να διπλασιάσουμε τόσο τις ιδιωτικές, όσο και τις δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα ΤΠΕ μέχρι το 2020».

Ο τομέας ΤΠΕ αντιστοιχεί σε 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και παράγει το 6% του Ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος, προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει σημαντικό κενό ανάμεσα στο τι παράγει η Ευρώπη και τι καταναλώνει σε αυτόν τον απαιτητικό σε θέμα γνώσης τομέα.

Η επένδυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε ζητήματα έρευνας, ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ δεν είναι απλά μικρότερη από αυτή των ανταγωνιστών, αλλά και σημαντικά κατατμημένη: οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι κάτω από το μισό αυτών στις Η.Π.Α. και τα επενδυτικά κεφάλαια πέντε φορές μικρότερα.

  • Η νέα στρατηγική έρευνας και καινοτομίας στις ΤΠΕ προτείνει την κινητοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων σε τρεις διασυνδεδεμένους τομείς δράσης:
    στην επόμενη δεκαετία, η Ευρώπη θα πρέπει να διπλασιάσει τις επενδύσεις της στην έρευνα και καινοτομία στις ΤΠΕ. Η ΕΕ θα αυξήσει την ετήσια χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων από 1.1 δις. € το 2010 σε 1.7 δις € το 2013. Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτήν την αύξηση στον προϋπολογισμό σε εθνικό επίπεδο, βοηθώντας στην προετοιμασία για εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη βελτίωση της συνοχής των χρηματοδοτήσεων.
  • η Ευρώπη θα πρέπει να φιλοξενήσει περισσότερους πόλους αριστείας στις ΤΠΕ και πρέπει να κάνει τις διαθέσιμες καριέρες στις ΤΠΕ πιο ελκυστικές ώστε να μειωθεί η υστέρηση στις δεξιότητες. Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να διαμορφώσουν κοινές στρατηγικές και να συντονίσουν τις δράσεις τους ώστε να παράγουμε έρευνα και καινοτομία αιχμής σε τομείς όπως οι ενσωματωμένες ηλεκτρονικές συσκευές ή το λογισμικό για ασφαλή και μη ρυπογόνα αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο.
  • κατάλληλες συνθήκες θα πρέπει να διαμορφωθούν για την ανάπτυξη της αγοράς και για νέες συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα για λύσεις ΤΠΕ που είναι φιλικές προς την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και οι μεταφορές, τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να ενσωματωθούν στις σχετικές πολιτικές, με καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους παραγωγούς και τους τελικούς χρήστες.