Δράση "Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF 2012)" για ευρωπαίους ερευνητέςΠηγή

επιχειρώ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος "Άνθρωποι" ('People') του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7), καλεί μέσω της δράσης "Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF 2012)" ευρωπαίους ερευνητές να καταρτισθούν και να λάβουν νέες γνώσεις. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των πλέον ικανών και πλέον υποσχόμενων Ευρωπαίων ερευνητών μέσω της παροχής δυνατότητας κατάρτισης και κτήσης νέων γνώσεων σε έναν ερευνητικό οργανισμό υψηλού επιπέδου σε άλλη τρίτη χώρα (φάση εξόδου) και της επακόλουθης επιστροφής της κτηθείσας γνώσης και εμπειρίας μέσω του ερευνητή σε έναν οργανισμό κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας (οργανισμό επανόδου).

Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των Ευρωπαίων ερευνητών, ενώ μέσω της φάσης επανόδου η εμπειρία και οι κτηθείσες γνώσεις, καθώς και δημιουργία δικτύωσης εκτός της Ευρώπης θα αποβούν προς όφελος της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής οικονομίας και κοινωνίας. Το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνεκτικό ερευνητικό πρόγραμμα για τη συνολική διάρκειά του. Το αντικείμενο της έρευνας και της -εκτός Ευρώπης- κατάρτισης επιλέγεται από τον ερευνητή σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό επανόδου ούτως ώστε να συμπληρώνει ή/και να διαφοροποιεί τις ερευνητικές του δεξιότητες. Οι ερευνητές θα καταρτίζουν, σε συνεργασία με τον προσωπικό τους επόπτη στον οργανισμό επανόδου, ένα προσωπικό πλάνο βελτίωσης σταδιοδρομίας, βάσει των αναγκών κατάρτισης και των επιστημονικών στόχων. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο προσωπικό τους πρόγραμμα κατάρτισης και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Με τη λήξη της υποτροφίας υποβάλλεται έκθεση αναφοράς για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Όροι συμμετοχής

Οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινού από τον οργανισμό επανόδου και τον ερευνητή. Οι οργανισμοί υποδοχής πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, ενώ οι οργανισμοί επανόδου πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα (η οποία ενδέχεται να είναι, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο, η χώρα καταγωγής ή η χώρα της προηγούμενης δραστηριοποίησης του ερευνητή.)

Επιλέξιμοι είναι οι ερευνητές εθνικότητας κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας οι οποίοι διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή τετραετή ισοδύναμη ερευνητική πείρα (εντούτοις, προσδοκάται οι ερευνητές να διαθέτουν ανώτερο επίπεδο εμπειρίας). Ωστόσο, ερευνητές από άλλες τρίτες χώρες που διαμένουν και ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα για τουλάχιστον 5 έτη πριν από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι επίσης επιλέξιμοι για τη δράση αυτή. Η φάση εξόδου ορίζεται ως κινητικότητα από ένα κράτος μέλος ή μία συνδεδεμένη χώρα προς μία τρίτη χώρα.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κατοικήσει ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές, εργασία) στη χώρα εγκατάστασης (τρίτη χώρα) του συνεργαζόμενου οργανισμού υποδοχής για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τα τελευταία 3 έτη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για διεθνείς οργανισμούς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή άλλους διεθνείς οργανισμούς εγκατεστημένους σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητής δεν θα έχει απασχοληθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για υποτροφίες IΟF για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τα τελευταία 3 έτη στον ίδιο οργανισμό. Η εξαίρεση αυτή αφορά κινητικότητα προς διεθνή οργανισμό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή διεθνή οργανισμό και όχι από τέτοιον διεθνή οργανισμό σε εθνικό οργανισμό φιλοξενίας.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 16 Αυγούστου 2012

Προϋπολογισμός: 40 εκατ. ευρώ

Διάρκεια έργου: Έως 3 έτη: 1-2 έτη στον συνεργαζόμενο οργανισμό υποδοχής τρίτης χώρας και 1 υποχρεωτικό έτος στον οργανισμό επανόδου (αμέσως μετά την φιλοξενία στον συνεργαζόμενο οργανισμό υποδοχής).

Διαδικασία υποβολής πρότασης: Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής (EPSS). Η διαδικασία αξιολόγησης θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο.