Ευρωπαϊκή Επιτροπή: χρειάζονται πιο αυστηρά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυοΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε σήμερα την έκκλησή της στις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. Όπως διαπιστώνεται σε μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή και που δημοσιεύεται σήμερα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια διάφορες χώρες της ΕΕ έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για την επιβολή της απαγόρευσης ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων προστίμων για τους δημιουργούς τους, ο αριθμός των ενεργειών που διώκονται και των κυρώσεων που επιβάλλονται κατά των παραβατών διαφέρουν σημαντικά. Η μελέτη επιβεβαιώνει την ανάγκη για νομοθετικές βελτιώσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των κανόνων για τις κοινοτικές τηλεπικοινωνίες (MEMO/09/219): σαφέστεροι και συνεπέστεροι κανόνες επιβολής και αποτρεπτικές κυρώσεις, βελτιωμένη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς και επαρκείς πόροι για τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών στο διαδίκτυο (επιγραμμική ιδιωτικότητα).

«Από τα σημερινά στοιχεία προκύπτει ότι αρκετές χώρες της ΕΕ είναι πιο δραστήριες από άλλες όσον αφορά την επιβολή κανόνων προστασίας της επιγραμμικής ιδιωτικότητας. Τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι, ωστόσο, ένα πεδίο όπου μπορούμε και πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις προς όφελος των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Παρά το γεγονός ότι από το 2002, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει απαγορεύσει τα ανεπιθύμητα μηνύματα και το κατασκοπευτικό λογισμικό, κατά μέσο όρο το 65% των πολιτών της ΕΕ πλήττονται ακόμη σε τακτική βάση από ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα. Πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας κατά των δημιουργών ανεπιθύμητων μηνυμάτων και να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα προβλέπει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις κατά των δημιουργών και αποστολέων. Καλώ τις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειες τους σε εθνική κλίμακα για την καταπολέμηση επιγραμμικών επιβουλών κατά της ιδιωτικότητας, όπως τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, το κατασκοπευτικό και το κακόβουλο λογισμικό. Αν καταφέρουμε να εξαφανίσουμε τη μάστιγα των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στην Ευρώπη, θα δώσουμε το παράδειγμα στις γειτονικές μας χώρες και σε χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου, συνυπεύθυνες για τα ανεπιθύμητα μηνύματα που λαμβάνουμε στην Ευρώπη.»

Τα κύρια πορίσματα της μελέτης που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρουν ότι:

 

  • Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν πλέον έναν ή περισσότερους ιστότοπους, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν πληροφορίες ή να υποβάλουν καταγγελία , εφόσον καταστούν θύμα ανεπιθύμητων μηνυμάτων, κατασκοπευτικού ή κακόβουλου λογισμικού,
  • Από την ανάλυση περισσότερων από 140 περιπτώσεων επιβολής του νόμου από 22 κράτη μέλη προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του αριθμού των περιπτώσεων ανά χώρα και των επιβαλλόμενων προστίμων. Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στην Ισπανία (39), τη Σλοβακία (39) και τη Ρουμανία (20). Τα υψηλότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν στις Κάτω Χώρες (1.000.000 ευρώ), την Ιταλία (570.000 ευρώ) και την Ισπανία (30.000). Ωστόσο, σε δημιουργούς-αποστολείς ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ιρλανδία και η Λετονία επιβλήθηκαν μέτρια πρόστιμα που κυμαίνονται από εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ.
  • Η επιτυχής προσέγγιση για την καταπολέμηση επιγραμμικών απειλών απαιτεί συνδυασμό πρόληψης, επιβολής και ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι δημόσιες αρχές (όπως οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, οι φορείς προστασίας δεδομένων και οι οργανώσεις των καταναλωτών, και τα όργανα επιβολής του νόμου), πρέπει να έχουν σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ τους. Παράλληλα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πρέπει επίσης να συνεργάζονται. Το επίπεδο της συνεργασίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συμφωνίες συνεργασίας υπάρχουν στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, για παράδειγμα, βασίζονται σε άτυπη συνεργασία.
  • Τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται περισσότερη διεθνής συνεργασία, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους στις εθνικές αρχές , προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία, να πραγματοποιηθούν έρευνες και να προετοιμαστεί δίωξη στο πεδίο αυτό.

 

Η μεταρρύθμιση των κοινοτικών ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες που πρότεινε η Επιτροπή (και επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη επιβολή των κανόνων προστασίας της ιδιωτικότητας. Μια νέα διάταξη στην κοινοτική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία ορίζει ότι οι κυρώσεις για παράβαση εθνικής νομοθεσίας για την προστασία της επιγραμμικής ιδιωτικότητας πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Υποχρεώνει επίσης τις χώρες της ΕΕ να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν επίσης στους εθνικούς φορείς καταπολέμησης των ανεπιθύμητων μηνυμάτων να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό δίκτυο των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ενώ ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, θα έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν νομική δράση κατά των αποστολέων των μηνυμάτων που καταχρώνται των δικτύων τους. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ μια συμφωνία σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία στην επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Από στοιχεία του κλάδου προκύπτει ότι 1 στα 6 ανεπιθύμητα μηνύματα αποστέλλονται από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους τροποποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, η συνεργασία σε θέματα ανεπιθύμητων μηνυμάτων θα συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2009, η Επιτροπή δρομολόγησε τον οδηγό eYouGuide που παρέχει πρακτικές συμβουλές για τα «ψηφιακά δικαιώματα» που διαθέτουν οι καταναλωτές βάσει του κοινοτικού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο οι Επίτροποι κυρίες Reding και Kuneva παρουσίασαν ένα μελλοντικό «ψηφιακό θεματολόγιο» για τους ευρωπαίους καταναλωτές, όπου προσδιορίζεται η καταπολέμηση των ανεπίκλητων μηνυμάτων ως πεδίο πιθανής ανάληψης δράσης της ΕΕ, ιδίως μέσω εξίσου αποτελεσματικών κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες (IP/09/702).