ΙΚΥ: 100 υποτροφίες 2014-2015 μεταδιδακτορικής έρευνας στην ΕλλάδαΠηγή

neolaia.gr


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 100 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ- Siemens) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Οι Έλληνες πολίτες, ή οι πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα, β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής, γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, δ) Οι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την αναγόρευσή τους, ε) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, στ) Οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας που ξεκινά από την έναρξη του ακαδ. έτους 2014-2015 (από 1/9/2014 έως το αργότερο 30/9/2014), ζ) Οι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000,00€, η) Όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, θ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι: έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για  την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους έως και τις 27 Οκτωβρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (http://www.iky.gr).