Τηλεπικοινωνίες: διαβούλευση για την μελλοντική καθολική υπηρεσία στην ψηφιακή εποχήΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με την καλύτερη προσέγγιση ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση σε όλους τους πολίτες της ΕΕ των βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας για τις τηλεπικοινωνίες χρονολογούνται από το 2002 και εγγυώνται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας και σε υπηρεσίες όπως η βασική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διαβούλευση που εγκαινιάστηκε σήμερα έχει στόχο να διερευνήσει κατά πόσο οι κανόνες και οι ορισμοί σχετικά με την καθολική υπηρεσία πρέπει να επικαιροποιηθούν για την ψηφιακή εποχή, και ιδίως εάν πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύψουν την ευρυζωνική πρόσβαση. Τα σχόλια από τους καταναλωτές, τους ενδιαφερόμενους από τη βιομηχανία και τους πολιτικούς εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αποφασίσει αν πρέπει να υποβάλει νέες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας για τις τηλεπικοινωνίες μέχρι το τέλος του 2010. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου 2010.

Η Επίτροπος για τις ψηφιακές τεχνολογίες κα Neelie Kroes δήλωσε: «Η παρούσα διαβούλευση θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε εάν πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων. Καθώς οι αγορές και η τεχνολογία εξελίσσονται ταχύτατα, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα αποκλείεται από την ψηφιακή κοινωνία.»

Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο απαιτείται επικαιροποίηση των κανόνων που σχεδιάστηκαν προ δεκαετίας, οι οποίοι εγγυώνται ότι τα άτομα που διαμένουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές ή που έχουν χαμηλά εισοδήματα έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση στα τηλέφωνα και στο διαδίκτυο. Η ισχύουσα νομοθεσία εγγυάται ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της δημόσιας τηλεφωνίας για να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις, να αποστείλουν τηλεομοιοτυπίες ή να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εξασφαλίζουν επίσης ότι διατίθενται υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών, δημόσιοι τηλεφωνικοί θάλαμοι και ειδική βοήθεια για άτομα με αναπηρίες.

Η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων σχετικά με τους εξής τομείς ζωτικής σημασίας:

  • Βασική έννοια της καθολικής υπηρεσίας: Η ισχύουσα έννοια της καθολικής υπηρεσίας σχεδιάστηκε για παραδοσιακές φωνητικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συνεχίζει όμως να ισχύει η προσέγγιση αυτή στο σημερινό δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον; Ποιες πολιτικές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές ή εκείνοι που έχουν χαμηλά εισοδήματα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις βασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών;

  • Ευρυζωνικότητα : Η πλατιά ευρυζωνική κάλυψη είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Αλλά το 23 % του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές δεν έχει πρόσβαση σε σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα. Οφείλουν οι αρχές της καθολικής υπηρεσίας να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ «ευρυζωνικότητα για όλους» ή μήπως για την επίτευξη του στόχου αυτού θα ήταν αποτελεσματικότερη η χρήση του ανταγωνισμού στην ανοικτή αγορά των τηλεπικοινωνιών ή η προσφυγή σε άλλες πολιτικές επιλογές;

  • Εθνική ευελιξία και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ: Η κατάσταση της ανάπτυξης των αγορών τηλεπικοινωνιών, η διάθεση της ευρυζωνικότητας, η υιοθέτηση της από τους καταναλωτές και η αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του αποκαλούμενου «ψηφιακού χάσματος» (δηλ. της απόστασης που χωρίζει τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλες ψηφιακές τεχνολογίες από εκείνα που δεν έχουν) ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ποια είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ συντονισμένης αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ και της ανάγκης για εθνική ευελιξία;

  • Χρηματοδότηση : Πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί η καθολική υπηρεσία στο μέλλον; Πρέπει να υπάρχει οικονομική συμμετοχή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών για να εξασφαλιστεί πλήρης ευρυζωνική κάλυψη ή πρέπει να επεμβαίνει ο δημόσιος προϋπολογισμός, δεδομένου ότι επωφελούνται και άλλοι τομείς της οικονομίας και η κοινωνία ως σύνολο;

Η Επιτροπή θα οργανώσει επίσης δημόσια συνάντηση εργασίας στις 30 Μαρτίου 2010 στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε καταναλωτές, ενδιαφερόμενοι από την βιομηχανία, πολιτικοί εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις απόψεις τους . Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 7 Μαΐου 2010 και η Επιτροπή θα συνοψίσει τα αποτελέσματα σε ανακοίνωση, την οποία ίσως ακολουθήσουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, νομοθετικές προτάσεις πριν από το τέλος του 2010.

Ιστορικό

Η ελευθέρωση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στο τέλος της δεκαετίας του 1990 συνοδεύτηκε από κανόνες για την καθολική υπηρεσία σαν δίχτυ ασφαλείας στις περιπτώσεις που η αγορά από μόνη της δεν μπορούσε να διαθέσει βασικές υπηρεσίες. Στόχος ήταν να προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες στις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές ή τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα θα μπορούσαν να έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε βασικές και αναγκαίες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ (βάσει της οδηγίας του 2002 για την καθολική υπηρεσία), τα κράτη μέλη απαιτείται να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες είναι σε θέση να συνδεθούν με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες για επικοινωνίες φωνής και δεδομένων με λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οδηγία ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και σε καταλόγους συνδρομητών, σε κοινόχρηστα τηλέφωνα, ενώ προβλέπει και ειδικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρίες. Η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας ανά τριετία.

Η διαβούλευση αποτελεί επακόλουθο της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καθολική υπηρεσία, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες, το 2009 και με τη δεύτερη αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας, το 2008.