Παίζω και μαθαίνω (μουσική) μέσω υπολογιστή


Παίζω και μαθαίνω (μουσική) μέσω υπολογιστή

Το ερευνητικό έργο VEMUS ("Virtual European Music School") συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST - Information Society Technologies) του Έκτου Προγράμματος-Πλαισίου (FP6 - Sixth Framework Programme). Το VEMUS ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 με στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτοποριακών τεχνολογικών στοιχείων σχεδιασμένων με βάση παιδαγωγικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου μουσικής διδασκαλίας για δημοφιλή μουσικά όργανα που θα είναι ανοικτό, διαδικτυωμένο και πολύγλωσσο και θα προσφέρει υψηλή αλληλεπιδραστικότητα καθώς και ενός συνόλου από καινοτόμα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Μια από τις βασικές επιδιώξεις του έργου VEMUS είναι να συνεισφέρει στην ενίσχυση και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού πεδίου στον τομέα των τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσω της ενεργούς συμμετοχής φορέων από τα Νέα Κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, στην Κοινοπραξία του Έργου, που συντονίζεται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) συμμετέχουν 8 οργανισμοί από 6 χώρες, 3 από τις οποίες είναι Νέα ή Συνεργαζόμενα Κράτη, ενώ εκτός από το ΙΕΛ, από την Ελληνική πλευρά συμμετέχει η εταιρία Νάκας Α.Ε. και η Ελληνογερμανική Αγωγή.

 

Pin It